Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe są gromadzone na tej stronie internetowej https://www.costacoffee.pl/ i poprzez Program Costa Coffee Club, przez kogo są gromadzone i jak są wykorzystywane. Niniejsza Polityka wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych i jak możesz z nich skorzystać.


1. Który podmiot jest administratorem?

Administratorzy danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz za pośrednictwem Costa Coffee Club są wyszczególnieni poniżej. Dane kontaktowe do wszystkich podmiotów zostały wyszczególnione na końcu niniejszej informacji.

Costa Ltd.

Ta strona jest zarządzana przez Costa Ltd, która jest odpowiedzialna za administrację strony, pliki cookies i podobne technologie. Pełna informacja znajduje się w Powiadomienie o plikach cookie i zawiera szczegóły dotyczące sposobu dostosowania ustawień przeglądarki do akceptacji lub odrzucania plików cookie.

Costa Ltd jest administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Costa Coffee Club. Regulamin Costa Coffee Club w Polsce jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.costacoffee.pl/coffee-club Costa Ltd będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Costa Coffee Club zgodnie ze swoją Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem: https://www.costa.co.uk/privacy-policy

Lagardere Travel Retail sp. z o.o. (Lagardere)

Lagardere Travel Retail sp. z o.o. jest się partnerem franczyzowym Costa Ltd i jest odpowiedzialna za prowadzenie i zarządzanie wszystkimi kawiarniami Costa Coffee w Polsce.

Lagardere jako franczyzobiorca i niezależny podmiot, odpowiada za prowadzenie kawiarni zgdnie z obowiązującym prawem. Lagardere jest administratorem wszelkich danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z wizytami, doświadczeniami w kawiarniach oraz konkursami i promocjami organizowanymi w tych kawiarniach, a także rekrutacją personelu do kawiarni. Lagardere zarządza treściami na stronie internetowej w odniesieniu do kawiarni i jest administratorem wszelkich danych osobowych zebranych w związku z tym. Klienci kawiarni mogą się skontaktować z Lagarder poprzez formularz kontaktowy dostępny na tej stronie, a informacja ta zostanie, łącznie z danymi osobowymi, wysłana to Lagardere, który będzie administratorem tych danych.

Dane osobowe zebrane przez Lagardere za pośrednictwem kawiarni Costa Coffee lub tej strony internetowej będą zarządzane zgodnie z Polityką Prywatności, która jest dostępna pod adresem: Polityki Prywatności Lagardere.


Coca-Cola Hellenic (CCH) – Dla Firm

CCH jest partnerem Costa Ltd i zarządza treścią na tej stronie internetowej w odniesieniu do produktów kawowych Kawa Do Domu i kontaktu z klientami biznesowymi. CCH jest odpowiedzialna za wszelkie dane osobowe zebrane i przetwarzane za pośrednictwem tej strony internetowej od swoich klientów biznesowych i powiązanych klientów związanych z promocjami. Te dane osobowe będą zarządzane zgodnie z polityką prywatności CCH, która jest dostępna na: CCH Polityka Prywatności


2. Podsumowanie sposobu wykorzystania Twoich danych i Twoich praw

Każdy podmiot będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie ze swoimi Politykami Prywatności określonymi w punkcie 1. Ogólnie rzecz biorąc, możemy wykorzystywać Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawę prawną, taką jak:
- w celu wykonania zawartej z Państwem umowy;
- gdy jest to w naszym uzasadnionym interesie;
- gdy użytkownik wyrazi na to zgodę; lub
- gdy wymagają tego przepisy prawa.

Aby dowiedzieć się jak każdy z podmiotów przetwarza Twoje dane osobowe i jakie są podstawy prawne przetwarzania danych, zapoznaj się z politykami prywatności poszczególnych podmiotów przetwarzających dane osobowe do których odnośniki znajdują się w punkcie 1 niniejszej Polityki Prywatności.

3. Udostępnianie danych

Każdy podmiot może korzystać z usług partnerów biznesowych będących osobami trzecimi, aby świadczyć usługi w ich imieniu i mogą oni zostać wyznaczeni jako podwykonawcy przetwarzania danych osobowych. Szczegóły dotyczące sposobu i przyczyn korzystania z usług osób trzecich są określone w odpowiednich Politykach Prywatności, do których odnośniki znajdują się w punkcie 1. Podmiot pozostanie administratorem Państwa danych osobowych. Partnerzy zewnętrzni są powoływani w imieniu Costa Ltd do zarządzania programem Costa Coffee Club w Polsce oraz rozpatrywania reklamacji w odniesieniu do programu Costa Coffee Club w Polsce.

4. Twoje prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania (jeśli dane są niekompletne lub nieprawidłowe), ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Niektóre prawa mogą być ograniczone. Możemy być zobowiązani przez prawo lub przepisy do przechowywania informacji. Musimy również szanować prywatność innych osób, co oznacza, że możemy być zmuszeni do zredagowania lub usunięcia informacji, jeśli zawierają one dane osobowe kogoś innego, nawet jeśli są one powiązane z Twoimi danymi. W niektórych przypadkach może istnieć istotny interes prawny do dalszego przetwarzania danych.

Jeśli chcesz uzyskać kopię swoich danych, sprzeciwić się temu, jak wykorzystujemy Twoje dane, lub poprosić nas o ich usunięcie lub ograniczenie sposobu, w jaki je wykorzystujemy lub, skorzystaj z danych kontaktowych odpowiedniego podmiotu, podanych w poniższej sekcji.

5. Dane kontaktowe

W odniesieniu do danych osobowych gromadzonych przez Costa Ltd za pośrednictwem Costa Coffee Club, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi lub chcesz skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw lub wycofać zgodę, skorzystaj z następujących danych kontaktowych:

Email: coffeeclub@costacoffee.pl

Jeśli chcesz usunąć swoje konto w programie Coffee Club albo masz inne zapytanie dotyczące Twoich danych zbieranych w ramach uczestnictwa w Coffee Club skorzystaj z następujących danych kontaktowych:

Email: coffeeclub@costacoffee.pl

W przypadku zapytań lub skarg związanych z wizytą lub doświadczeniem w kawiarniach Costa Coffee w Polsce prowadzonych przez Lagardere Travel Retail sp. z o.o. lub w celu skorzystania z jakichkolwiek praw w odniesieniu do danych osobowych, które gromadzą i przetwarzają, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

Email: reklamacje.costa@lagardere-tr.pl

W przypadku zapytań lub skarg lub w celu skorzystania z jakichkolwiek praw dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez CCH za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, należy skorzystać z następujących danych kontaktowych:

Email: DataProtectionOffice@cchellenic.com

Jeśli masz jakiekolwiek ogólne pytania lub komentarze związane z naszym wykorzystaniem Twoich danych osobowych lub jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Informacji o prywatności i Informacji o plikach cookie, skontaktuj się z Zespołem ds. ochrony danych w Costa Ltd pod adresem costadpo@costacoffee.com.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do wiodącego organu ochrony danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

Polska

Tel. +48 22 531 03 00

Fax +48 22 531 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

Niniejsza Polityka Prywatności może się zmieniać lub być aktualizowana od czasu do czasu. Zostanie to zakomunikowane w odpowiedni sposób - na przykład poprzez aktualizację niniejszej strony internetowej lub tam gdzie jest to wymagane prawem, poprzez aktywne informowanie o zmianach.