WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

OSTATNIA ZMIANA: styczeń 2024

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TE WARUNKI KORZYSTANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY

1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować

Ta strona internetowa o adresie URL; https://www.costacoffee.pl (dalej jako "Strona") jest własnością Costa Limited, spółki zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem 01270695 z siedzibą pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, VAT GB 310031975.

Strona jest zarządzana w Polsce przez Costa Limited (dalej jako "my", "nas" i "nasz").

Strona służy do celów promocyjnych i marketingowych. Informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Kiedy mówimy "ty" lub "twój", mamy na myśli Ciebie jako osobę, która korzysta lub ma dostęp do Strony.

Costa Limited jest spółką zarejestrowaną w w Anglii i Walii pod numerem 01270695 z siedzibą pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, VAT GB 310031975.

Możesz skontaktować się z nami, w nastepujący sposób:

• Możesz wysłać do nas e-mail na następujący adres: coffeeclub@costapolska.pl

2. Akceptacja tych warunków korzystania

Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Strony, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki korzystania i że zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz korzystać z naszej Strony. Zalecamy wydrukowanie kopii tych warunków na przyszłość.

3. Pozostałe warunki

Te warunki korzystania odnoszą się do następujących dodatkowych polityk, które również mają zastosowanie do korzystania z naszej Strony:

• Polityka prywatności i Polityka w zakresie plików cookie.

Korzystanie z naszej Strony wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, wyposażonego w najnowszą dostępną wersję Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari lub inną porównywalną przeglądarkę internetową. Korzystanie z niektórych funkcji naszej Strony może zależeć od zainstalowania oprogramowania, takiego jak Java, JavaScript, i akceptacji plików cookie, o czym informujemy na Stronie.

4. Zmiany w warunkach korzystania

Możemy od czasu do czasu zmieniać te warunki wyłącznie z ważnych powodów (zmiana prawa, poprawa działania Strony, względy bezpieczeństwa, zapobieganie nadużyciom, zmiany w zakresie świadczonych usług) i zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby na bieżąco śledzić wszelkie zmiany. Datę ostatniej zmiany tych warunków korzystania można określić na podstawie daty "OSTATNIA ZMIANA" powyżej. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę, potwierdzasz i zgadzasz się na dostęp do niej i korzystanie z niej zgodnie z aktualną wersją warunków korzystania.

5. Zmiany dotyczące Strony

Możemy aktualizować i wprowadzać zmiany na naszej Stronie w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach i aby zapewnić naszym użytkownikom jak najlepsze doświadczenia. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że forma i charakter treści na naszej Stronie mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje na naszej Stronie, nie składamy żadnych deklaracji, gwarancji ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, że treści na naszej Stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.

6. Zawieszenie lub zakończenie działania Strony

6.1. Strona jest udostępniana bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że nasza Strona lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą zawsze dostępne. Dostęp do Strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej Strony lub jej części z powodów biznesowych lub operacyjnych. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za brak dostępności Strony (bez względu na powód). Postaramy się poinformować Cię o zawieszeniu lub zakończeniu działania Strony z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.2. Jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych działań umożliwiających Ci dostęp do Strony. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które mają dostęp do Strony za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome tych warunków i przestrzegają ich.

6.3. Strona i treści na niej zawarte są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mają one na celu dostarczania porad, na których powinieneś polegać.

7. Zasady korzystania ze Strony

7.1. Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Strony oraz treści i materiałów na niej publikowanych. Treści te są chronione prawami własności intelektualnej i traktatami o zasięgu międzynarodowym. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

7.2. Prawa autorskie dotyczą wszystkiego, co jest widoczne na naszej Stronie. Poza przypadkami określonymi w niniejszych warunkach, możesz przeglądać i wykorzystywać obrazy i treści dostępne na naszej Stronie wyłącznie do własnego, niekomercyjnego użytku. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, modyfikowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób jakichkolwiek obrazów lub treści na naszej Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania licencji na to od nas lub naszych licencjodawców. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie obrazów lub treści w ramach Strony może naruszać prawa własności intelektualnej i prawa dotyczące prywatności, a także mające zastosowanie przepisy dotyczące komunikacji. Nie gwarantujemy, że korzystanie przez Ciebie z materiałów wyświetlanych na naszej Stronie nie naruszy praw osób trzecich.

7.3. Nieuprawnione korzystanie ze Strony lub jakichkolwiek treści w ramach Strony (w tym między innymi jakiegokolwiek oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem Strony) może w niektórych jurysdykcjach skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz innymi sankcjami cywilnymi lub karnymi, w tym między innymi za naruszenie praw autorskich.

7.4. O ile nie dotyczy to danych osobowych lub o ile nie zawarliśmy z użytkownikiem umowy o zachowaniu poufności, nie jesteśmy zobowiązani do traktowania materiałów lub jakiejkolwiek komunikacji przesłanej nam przez użytkownika jako poufnej. Użytkownik akceptuje, że uzyskujemy niewyłączną i globalną licencję na publikowanie, wyświetlanie, publikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w inny sposób wszelkich pomysłów, sugestii, koncepcji, projektów, know-how i innych informacji zawartych w takich komunikatach lub materiałach w dowolnym celu, w tym między innymi w celu rozwoju, produkcji, reklamy i marketingu nas i naszych produktów. Użytkownik akceptuje również, że nie będzie korzystał z autorskich praw osobistych do materiałów w okresie obowiązywania licencji.

8. Treści generowane przez użytkowników

8.1. Nasza Strona może zawierać funkcje umożliwiające Ci udostępnianie treści nam lub innym użytkownikom naszej Strony. Udostępniając treści za pośrednictwem Strony, mogą się one stać publicznie dostępne.

8.2. W odniesieniu do wszystkich treści udostępnianych przez Ciebie za pośrednictwem naszej Strony, potwierdzasz, że posiadasz wszelkie niezbędne prawa do udzielenia tych licencji oraz że takie treści są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami oraz nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, prywatności ani innych praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich, a ponadto są wolne od wirusów i innego złośliwego oprogramowania.

8.3. Nie zabiegamy ani nie zachęcamy do przesyłania treści zawierających pomysły lub sugestie dotyczące naszej Strony, naszej działalności lub działalności naszych podmiotów stowarzyszonych. W przypadku przesłania nam jakichkolwiek pomysłów lub sugestii, niezależnie od tematu, my bądź nasze podmioty stowarzyszone nie będziemy mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich pomysłów lub sugestii i możemy je wykorzystać w dowolnym celu.

9. Dopuszczalne korzystanie z naszej Strony i zasady postępowania

9.1. Możesz korzystać z naszej Strony wyłącznie w celach zgodnych z prawem; nie możesz w szczególności:

9.1.1. korzystać ze Strony w jakikolwiek sposób naruszający niniejsze warunki lub jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy prawa lub regulacje;

9.1.2. podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby uszkodzić lub w inny sposób zakłócić działanie Strony lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania używanego do obsługi Strony;

9.1.3. niewłaściwie korzystać ze Strony lub świadomie wprowadzać wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne, oprogramowanie szpiegujące, inny kod komputerowy, plik lub program, który jest szkodliwy lub inwazyjny lub ma na celu uszkodzenie lub przejęcie działania lub monitorowanie korzystania z dowolnego sprzętu, oprogramowania lub sprzętu;

9.1.4. próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Stroną;

9.1.5. atakować Stronę poprzez atak typu "odmowa usługi" lub rozproszony atak typu "odmowa usługi";

9.1.6. ograniczać lub uniemożliwiać jakiejkolwiek osobie korzystanie z naszej Strony (w tym poprzez hakowanie lub niszczenie jakiejkolwiek części naszej Strony);

9.1.7. reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać w celach komercyjnych jakiejkolwiek części naszej Strony, korzystania z niej lub dostępu do niej;

9.1.8. modyfikować, dostosowywać, tłumaczyć, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować jakiejkolwiek części naszej Strony, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez obowiązujące prawo;

9.1.9. usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z naszej Strony lub z materiałów pochodzących z naszej Strony;

9.1.10. tworzyć ramek lub kopii lustrzanych jakiejkolwiek części naszej Strony bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

9.1.11. tworzyć bazy danych poprzez systematyczne pobieranie i przechowywanie wszystkich lub dowolnych treści dostępnych na naszej Stronie;

9.1.12. korzystać z robotów, pająków, aplikacji do wyszukiwania/odzyskiwania stron lub innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, "skrobania", "kopania danych" lub w jakikolwiek sposób odtwarzania lub obchodzenia struktury nawigacyjnej lub prezentacji naszej Strony, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

9.1.13. publikować jakichkolwiek niezgodnych z prawem treści lub publikować niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, "wiadomości-śmieci", "spamu", "łańcuszków", "piramid finansowych" lub możliwości inwestycyjnych, lub jakiejkolwiek innej formy nagabywania;

lub

9.1.14. publikować jakichkolwiek istotnych niepublicznych informacji o osobie lub spółce bez odpowiedniego upoważnienia do tego;

9.2. Ponadto, podczas korzystania z naszej Strony lub udostępniania nam treści, zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści, które:

9.2.1. są zniesławiające dla jakiejkolwiek osoby;

9.2.2. są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podburzające;

9.2.3. nękają, obrażają, zastraszają lub poniżają jakąkolwiek osobę;

9.2.4. promują materiały o jednoznacznie seksualnym charakterze;

9.2.5. promują przemoc;

9.2.6. promują dyskryminację ze względu na (bez ograniczeń) rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

9.2.7. naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym (ale nie wyłącznie) prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa do wizerunku, prawa do prywatności i dobra osobiste;

9.2.8. promują lub zachęcają do terroryzmu lub jakiejkolwiek nielegalnej działalności lub zachowań antyspołecznych;

9.2.9. powodują poczucie zagrożenia, nadużywają, nękają lub denerwują jakąkolwiek osobę;

9.2.10. są nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub mogące wprowadzić w błąd jakąkolwiek osobę;

9.2.11. podszywają się pod jakąkolwiek osobę lub fałszywie przedstawiają swoją tożsamość lub powiązanie z jakąkolwiek osobą;

9.2.12. zawierają cudze dane osobowe lub informacje poufne dotyczące innych osób;

9.2.13. zawierają jakiekolwiek reklamy lub promują jakiekolwiek usługi lub łącza internetowe do innych stron; lub

9.2.14. propagują programy polityczne.

9.3. Możemy zgłosić każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy w pełni współpracować z tymi organami lub nakazem sądowym żądającym lub nakazującym nam ujawnienie tożsamości użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich treści lub materiałów lub anulowania wszelkich linków w dowolnym momencie, jeśli uznamy to za stosowne, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa.

9.4. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, nie jesteśmy do tego zobowiązani i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści generowane przez użytkowników, w tym (ale nie wyłącznie) za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, pominięcia, kłamstwa, obsceniczność, wulgaryzmy, dyskryminację lub nieścisłości.

9.5. Nie gwarantujemy, że Strona będzie całkowicie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów. Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Strony i zalecamy korzystanie z własnego oprogramowania antywirusowego.

10. Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w naszej Polityce prywatności.

11. Odpowiedzialność za treści i strony internetowe osób trzecich

11.1. Chociaż dokładamy należytych starań, aby aktualizować informacje w ramach naszej Strony, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści osób trzecich w ramach naszej Strony są dokładne, kompletne lub aktualne, z wyjątkiem przypadków, gdy posiadamy wyraźną wiedzę o treściach osób trzecich w ramach naszej Strony, które naruszają prawa osób trzecich.

11.2. W przypadku, gdy nasza Strona zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności, bezpieczeństwo lub praktyki tych stron osób trzecich. Łącza te są udostępniane użytkownikowi wyłącznie dla wygody, a ich zamieszczenie nie oznacza wiarygodności ani poparcia przez nas treści stron osób trzecich. Korzystasz ze stron internetowych i treści podmiotów trzecich na własne ryzyko.

11.3. Nasze treści mogą być udostępniane w ramach serwisu YouTube lub innych platformach mediów społecznościowych. Te platformy mediów społecznościowych działają na podstawie własnych warunków użytkowania i polityki prywatności, które są odrębne od niniejszych warunków korzystania. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treści, politykę prywatności, bezpieczeństwo lub praktyki YouTube lub innych platform mediów społecznościowych.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za:

12.1.1. śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

12.1.2. oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

oraz

12.1.3. wszelkie sprawy, w odniesieniu do których wyłączenie lub ograniczenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

12.2. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ma wpływu na Twoje ustawowe prawa. Informacje dotyczące Twoich ustawowych praw są dostępne u rzeczników praw konsumentów oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

13.3. Zgadzasz się nie korzystać ze Strony ani żadnych treści w jej ramach w celach komercyjnych lub biznesowych; w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

13. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek pytań lub reklamacji dotyczących naszej Strony lub niniejszych warunków korzystania, prosimy o kontakt z nami, korzystając z opcji wymienionej powyżej w pkt 1. Odpowiemy na pytanie lub reklamację w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

14. Wypowiedzenie

Możemy zakończyć – za uprzednim powiadomieniem – Twój dostęp do naszej Strony lub korzystanie z niej, lub jakiejkolwiek jej części, w dowolnym momencie z ważnego powodu, w szczególności w przypadku naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków. W takim przypadku stracisz dostęp do naszej Strony lub możliwość korzystania z niej. Zakończenie dostępu do naszej Strony i korzystania z niej z ważnej przyczyny może nastąpić bez wcześniejszego powiadomienia, w szczególności w przypadku (i) istotnego naruszenia przez Ciebie niniejszych warunków, w szczególności pkt 7, 8 i 9 lub (ii) gdy korzystanie z naszej Strony narusza obowiązujące przepisy prawa. Zakończenie dostępu do naszej Strony lub korzystania z niej nie ma wpływu na ustawowe prawa lub zobowiązania żadnej ze stron.

15. Rozdzielność postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków, w całości lub w części, zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, wówczas takie postanowienie lub jego część pozostaje bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

16. Zrzeczenie się praw

Jeśli podejmiemy decyzję o niewykonywaniu naszych praw wobec Ciebie, lub jeśli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to równoznaczne ze zrzeczeniem się tych praw i pozostanie bez wpływu na Twój obowiązek przestrzegania tych praw. Nasza decyzja o zrzeczeniu się naszych praw względem Ciebie wymaga formy pisemnej i nie oznacza, że automatycznie odstąpimy od egzekwowania jakichkolwiek późniejszych naruszeń z Twojej strony.

17. Prawo właściwe

17.1. Niniejsze warunki podlegają prawu Anglii i Walii. Oznacza to, że dostęp do Strony i korzystanie z niej, a także wszelkie spory lub roszczenia z niej wynikające lub z nią związane (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą podlegać prawu angielskiemu. Jeśli jesteś konsumentem, wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi warunkami podlegają jurysdykcji sądów kraju Twojego zamieszkania.

17.2. Jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej, a my kierujemy niniejszą Stronę do (lub prowadzimy działalność handlową lub zawodową w związku ze Stroną) w kraju, w którym jesteś rezydentem, przysługują Ci wszelkie bezwzględnie obowiązujące prawa tego kraju. Żadne z postanowień niniejszych warunków, w tym punkt 17.1, nie wpływa na Twoje prawa jako konsumenta do powoływania się na takie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

18. Rozwiązywanie sporów przez Internet

Jeśli jesteś konsumentem zamieszkałym w Unii Europejskiej i chcesz uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, skorzystaj z poniższego łącza do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Ten link jest udostępniany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie uczestniczymy w internetowym rozstrzyganiu sporów.