Regulamin Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego „Costa Coffee Club"

Wersja z dnia 02.05.2024

§ 1 Definicje

1. Program – program lojalnościowy organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do klientów punktów gastronomicznych należących do sieci kawiarni „COSTA Coffee”, których właścicielem jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
2. Organizator – Costa Limited z siedzibą w Loudwater w Wielkiej Brytanii pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem firmy 01270695, numer VAT GB 310031975.
3. Koordynator – Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, kod pocztowy 02-797, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000491369, NIP: 9512375653, REGON: 146968949, kapitał zakładowy w wysokości 300 000 złotych (dalej jako „Koordynator Loyalty Point”), któremu Organizator zlecił czynności związane z przeprowadzeniem Programu oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
4. Kawiarnia – objęty Programem punkt gastronomiczny zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należący do sieci kawiarni „COSTA Coffee”, których właścicielem jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Z programu są wyłączone kawiarnie COSTA Coffee zlokalizowane na lotniskach. Każda z pozostałych Kawiarni może być w dowolnym momencie trwania Programu wyłączona z Programu lub włączona do Programu przez Organizatora. Informację o wyłączeniu danej Kawiarni z Programu Organizator umieści na swojej stronie internetowej.
5. Uczestnik – spełniający wymogi Regulaminu klient Kawiarni, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny i dokonujący zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni.
6. Aplikacja – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Programu poprzez wygenerowanie indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR.
7. Ziarna – jednostki przyznawane Uczestnikowi z tytułu dokonania zakupu określonych produktów i usług objętych Programem. Ziarna przyznawane są za zakup, zgodnie z zasadami wyrażonymi w Regulaminie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego „Coffee Club”.
9. Smartfon - przenośne urządzenie elektroniczne dostępne w oficjalnej dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Cennik - ogólnodostępny wykaz oferowanych przez Organizatora produktów oraz usług gastronomicznych objętych Programem, udostępniany w Kawiarniach w miejscu widocznym dla klientów. W § 4 ust. 3 Regulaminu wskazane są poszczególne grupy produktów, które znajdują się w Cenniku.


§ 2 Postanowienia ogólne

1. Program prowadzony jest na podstawie Regulaminu określającego prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora.
2. Program prowadzony jest w Kawiarniach oraz za pośrednictwem Aplikacji w związku z marketingiem oraz promocją działalności Organizatora.
3. Program rozpoczyna się w dniu 26 września 2018 roku i obowiązuje na czas nieoznaczony.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyn, z zastrzeżeniem powiadomienia o tym Uczestników z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Powiadomienie o zakończeniu Programu określać będzie datę zakończenia Programu i dokonane zostanie za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Aplikacji, strony internetowej Organizatora Programu oraz komunikatu w Kawiarniach.
5. Program nie łączy się z innymi promocjami lub programami prowadzonymi przez Organizatora, z wyjątkiem programów, których regulaminy stanowią, że można je łączyć z Programem.


§ 3 Uczestnictwo w Programie

1. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Do wzięcia udziału w Programie niezbędne jest dokonanie rejestracji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
2. Uczestnik w momencie dokonania rejestracji akceptuje warunki określone w Regulaminie i potwierdza, że się z nimi zapoznał.
3. Uczestnikami mogą być jedynie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Uczestnicy mogą przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
5. Uczestnik bierze udział w programie osobiście. Wyłączona jest możliwość działania Uczestnika za pośrednictwem przedstawiciela.
6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do przeniesienia praw i obowiązków związanych z udziałem w Programie na osobę trzecią.
7. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz pracownicy podmiotów działających na zlecenie Organizatora, w tym Koordynatora, w związku z obsługą Programu.
8. Na terenie Kawiarni oraz w zakresie dotyczącym uczestnictwa w Programie, Uczestnik jest zobowiązany działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli nie spełni on warunków uczestnictwa w Programie, narusza jego zasady, dopuszcza się czynu niedozwolonego lub innego działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami wobec Organizatora lub innego Uczestnika. W celu ustalenia czy Uczestnik naruszył postanowienia Regulaminu, Organizator przeprowadza postępowanie wyjaśniające zgodnie z ust. 9 Regulaminu.
9. W przypadku powzięcia przez Organizatora podejrzenia, że działania Uczestnika naruszają postanowienia Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz zablokowania możliwości korzystania z Aplikacji. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i blokadzie Aplikacji za pośrednictwem adresu email podanego przez Uczestnika, podając jednocześnie adres email, pod którym Uczestnik będzie mógł uzyskać informacje dotyczące postępowania wyjaśniającego. Postępowanie wyjaśniające może zakończyć się wydaniem przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie bądź decyzji o umorzeniu postępowania. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Programu Organizator podejmuje w przypadku stwierdzenia, w toku postępowania wyjaśniającego, naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w Programie, Organizatorowi przysługuje prawo do odmowy przyznania Uczestnikowi świadczeń związanych z Programem. Jeżeli w toku postępowania wyjaśniającego Organizator nie stwierdzi naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, wydaje decyzję o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i odblokowuje możliwość korzystania z Aplikacji. Po odblokowaniu możliwości korzystania z Aplikacji Uczestnik posiada Voucher (jeśli był mu udostępniony) i taką samą liczbę Ziaren jak przed zablokowaniem Aplikacji. Tym samym, przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wskutek którego Organizator nie stwierdzi naruszenia przez Uczestnika postanowień Programu, nie wpływa na liczbę Ziaren posiadanych przez Uczestnika. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Organizatora, w trybie właściwym dla postępowania reklamacyjnego, uregulowanego w § 7 Regulaminu.
10. Uczestnik przestaje uczestniczyć w Programie z chwilą złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa, podjęcia przez Organizatora decyzji o wykluczeniu Uczestnika z udziału w Programie, po upływie 2 (dwóch) lat od daty ostatniej transakcji Uczestnika, albo w razie śmierci Uczestnika. Oświadczenie o rezygnacji z programu Uczestnik składa elektronicznie wysyłając maila na adres daneosobowe@costacoffee.pl. Z chwilą zaistnienia okoliczności opisanych wyżej, zablokowana zostaje możliwość korzystania z Aplikacji, jak również Uczestnik traci uprawnienia do wymiany uzyskanych Ziaren na świadczenia związane z udziałem w Programie.
11. W przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z praw przewidzianych w Programie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższego tytułu wobec Organizatora.

§ 4 Ogólne zasady Programu

1. Uczestnik bierze udział w Programie poprzez dokonanie zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni, oraz zarejestrowanie zakupu w momencie jego dokonywania za pomocą Aplikacji. Programem objęte są produkty oraz usługi gastronomiczne znajdujące się w aktualnej ofercie Organizatora, wskazane w Cenniku.
2. Rejestracja zakupu wymaga podania przez Uczestnika pracownikowi Kawiarni, bezpośrednio przed dokonaniem zakupu, indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR, wygenerowanego za pośrednictwem systemu, udostępnionego Uczestnikowi za pośrednictwem Aplikacji. Przy czym, rejestracja zakupu polega na cyfrowym zapisaniu danych związanych z zakupem w systemie informatycznym na pośrednictwem podanego kodu QR.
3. Uczestnik otrzyma jedno Ziarno za zakup jednego napoju przygotowanego przez pracownika Kawiarni, znajdującego się w grupie produktów Kawy espresso, Kawy klasyczne, Kawy smakowe, Kawy klasyczne na zimno, Kawy smakowe na zimno, Kawy Frappè, Napoje na ciepło, koktajle owocowo-warzywne, świeże soki, napoje z oferty sezonowej.
4. Gdy Uczestnik uzyska 10 Ziaren, Uczestnik zostaje uprawniony do odbioru świadczenia w postaci vouchera na dowolny napój przygotowany przez pracownika Kawiarni, o którym mowa powyżej w § 4 ust. 3 Regulaminu wraz z maksymalnie trzema wybranymi przez Uczestnika dodatkami do napoju (np. dodatkowe espresso, mleko czy syropy smakowe) lub innymi wybranymi produktami znajdującymi się w aktualnej ofercie Organizatora (dalej jako „Voucher”). Uczestnik może wykorzystać Voucher udostępniony za pośrednictwem Aplikacji poprzez okazanie przez Uczestnika ww. Vouchera pracownikowi Kawiarni.
5. Voucher jest ważny w ciągu 30 dni od chwili otrzymania. Uczestnik może wykorzystać Voucher w dowolnym momencie, od chwili otrzymania Vouchera do upływu 30 dni od chwili otrzymania Vouchera. Po upływie 30 dni od otrzymania Vouchera, Uczestnik traci prawo do wykorzystania Vouchera.
6. Na jednym paragonie Uczestnik Programu może wykorzystać maksymalnie 3 vouchery na dowolny napój przygotowany przez pracownika Kawiarni, o którym mowa powyżej w § 4 ust. 3 Regulaminu.
7. Uzyskanie napoju przygotowywanego przez pracownika Kawiarni w ramach Programu jest możliwe wyłącznie poprzez Voucher, bez możliwości dokonywania dopłat do wartości napoju z wykorzystaniem Ziaren. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę bądź inne świadczenia.
8. Uczestnik może sprawdzić stan punktów uzyskanych w Programie w każdym momencie jego trwania za pośrednictwem Aplikacji. Ziarna uzyskane w Programie tracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej aktywności na koncie Uczestnika. Przez aktywność na koncie Uczestnika rozumie się uzyskanie Ziaren w Programie lub uzyskanie dostępu do Vouchera w Aplikacji.
9. W ostatnim dniu trwania Programu niewykorzystane przez Uczestnika Ziarna zostaną rozliczone. Rozliczenie polega na skasowaniu Ziaren niewykorzystanych przez Uczestnika do dnia rozliczenia.
10. W ramach Programu i w celu jego uatrakcyjnienia Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania innych niż wymienione w Regulaminie działań promocyjnych dla Uczestników Programu. W przypadku wprowadzenia do Programu wyżej opisanych działań promocyjnych, Organizator poinformuje Uczestników o zasadach i szczegółach danej promocji za pośrednictwem wybranych środków przekazu tj. Aplikacji, strony internetowej Organizatora Programu lub komunikatu w Kawiarniach.

§ 5 Aplikacja

1. Aplikację Uczestnik może pobrać z App Store lub Google Play lub Huawei.
2. Aplikacja może zostać pobrana na następujące Smartfony:
1) iPhone iOS 14.3 lub wyższym o rozmiarze ekranu mniejszym niż 6 cali i rozdzielności nie większej niż 1440x2560 pikseli i nie mniejszej niż 640x1136 pikseli, lub
2) urządzenie przenośne z systemem Android/Huawei w wersjach 8.0 lub wyższym o rozmiarze ekranu mniejszym niż 6 cali i rozdzielności nie większej niż 1440x2560 pikseli i nie mniejszej niż 720x1280 pikseli.
3. Aplikacja pozwala na dokonanie rejestracji w trybie określonym w § 6 Regulaminu oraz na wygenerowanie indywidualnego dla każdego Uczestnika kodu QR. Jednemu uczestnikowi przysługuje jeden kod QR. Kod ten jest ważny przez czas uczestnictwa Uczestnika w Programie.
4. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby Programu i zgodnie z Regulaminem.
5. Aplikacja nie służy do dokonywania płatności za dokonanie zakupu usług gastronomicznych lub produktów w Kawiarni.

§ 6 Rejestracja

1. Rejestracji w Programie można dokonać za pośrednictwem Aplikacji poprzez:
1) wpisanie kodu weryfikacyjnego, który Uczestnik otrzyma na podany adres email oraz
2) prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w zakładce „Rejestracja” o następujące dane Uczestnika:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres email,
d. data urodzenia,
e. numer telefonu
oraz
3) wyrażenie przez Uczestnika zgody na udział w Programie.
2. Podanie danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2 lit. a, c Regulaminu jest niezbędne w celu ukończenia rejestracji. Podanie pozostałych danych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3 lit. b, d, e Regulaminu jest fakultatywne.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnik może składać reklamacje w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej email: coffeeclub@costacoffee.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres email podany w trakcie rejestracji do Programu oraz dokładny opis i przyczynę reklamacji wraz z żądaniem reklamującego.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej przez Koordynatora na adres email podany przez Uczestnika w trakcie rejestracji. Za datę rozpatrzenia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Uczestnika wiadomości elektronicznej informującej o wyniku reklamacji.
4. Powyższe postępowanie reklamacyjne nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Costa Limited z siedzibą w Loudwater w Wielkiej Brytanii pod adresem 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem firmy 01270695, numer VAT GB 310031975.
2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika zostały określone w odrębnym dokumencie Przetwarzanie danych osobowych, którego treść znajduje się w Polityce Prywatności https://www.costacoffee.pl/polityka-prywatnosci.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie udziału w Programie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
2. Pełna treść Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora, w Kawiarniach oraz na stronie internetowej Organizatora Programu. Podstawowe zasady Programu zawarte będą w materiałach informacyjnych dystrybuowanych w związku z realizacją Programu.
3. Dane kontaktowe Organizatora: Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR, Wielkia Brytania, coffeeclub@costacoffee.pl.
4. Organizator może wprowadzić zmiany do Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów, w tym zmian biznesowych (np. zmiany dotyczące korzyści lub nagród wynikających z uczestnictwa w Programie bądź ich zasad)lub prawnych (np. z uwagi na zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zmianę wykładni przepisów prawa, konieczność dostosowania się do orzeczenia lub decyzji sądu lub organów władzy publicznej wpływających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu, konieczność przeciwdziałania naruszeniom prawa oraz Regulaminu, zmiany statusu Organizatora takie jak zmiana formy prawnej, danych rejestrowych oraz kontaktowych). O planowanej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Aplikacji i strony internetowej Organizatora Programu z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie będzie powodować utraty przez Uczestnika nabytych już przez niego praw w Programie, co nie ogranicza uprawnienia Organizatora do zakończenia Programu zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu oraz § 3 ust. 8 Regulaminu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie stosownie do postanowienia § 3 ust. 10 niniejszego regulaminu.
5. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące w Polsce, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.