RREGULAMIN VOUCHERÓW

Lagardere Travel Retail sp. z o.o. do realizacji w sieci kawiarni

COSTA COFFEE

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Emitentem „Voucherów Costa Coffee” jest Lagardere Travel Retail sp. z o.o. z siedzibą w z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 174, wpisaną do rejestry przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048015 , NIP: 526-21-00-142, REGON: 012782720, kapitał zakładowy w wysokości 102.631.000,00 złotych (w całości opłacony), (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Emitowanie i wykorzystywanie Voucherów Costa Coffee prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2
Warunki i zasady Voucherów Costa Coffee

1. Organizator emituje Vouchery Costa Coffee o wartości podanej w zamówieniu przez nabywcę.

2. Nabywcą Voucherów Costa Coffee mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jak również podmioty gospodarcze (zwane łącznie Klientem).

3. Każdy Voucher Costa Coffee posiada swój własny indywidulany numer seryjny. Każdy Voucher Costa Coffee wystawiony jest na okaziciela. Organizator nie wystawia imiennych Voucherów Costa Coffee.

4. Klient dokonuje zamówienia Voucherów Costa Coffee drogą elektroniczną lub w kawiarniach Costa Coffee, określając każdorazowo ich ilość, wartość (do dwóch miejsc po przecinku) oraz termin ich ważności.

5. Sprzedaż Voucherów Costa Coffee nie podlega podatkowi od towarów i usług (VAT) w związku z powyższym na żądanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Lagardere Travel Retail sp. z o.o. wystawi notę obciążeniową na kwotę odpowiadającą wartości zamówienia z ustalonym terminem płatności dni.

6. Po potwierdzeniu otrzymania noty księgowej przez Klienta Organizator przekaże Klientowi Vouchery Costa Coffee w formie kodów elektronicznych w zamówionych nominałach w formacie XLS zaszyfrowane hasłem na adres wskazany przez Klienta, lub też Vouchery Costa Coffee w formacie graficznym w pliku JPG lub PDF z opcją wydrukowania przez Lagardere Travel Retail sp. z o.o. w formie papierowej i przekazane Klientowi w ustalony sposób natomiast Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za nie.

7. Płatność za Vouchery Costa Coffee może nastąpić w drodze zapłaty gotówką, przelewem lub kartą płatniczą.

8. Vouchery Costa Coffee mogą mieć postać kodów elektronicznych w zamówionych nominałach, kodów alfanumerycznych, plików graficznych za zamieszczonym niepowtarzalnym kodem lub wydruków kodów w formie papierowej.

9. Klient nabywający Vouchery Costa Coffee może realizować je sam; może też przekazać je bezpłatnie osobom trzecim (Użytkownikom). Vouchery Costa Coffee nie mogą podlegać dalszej odsprzedaży, zamianie lub też być przedmiotem obrotu handlowego.

10. Vouchery Costa Coffee są ważne do dnia uwidocznionego na nich włącznie i mogą być realizowane we wszystkich kawiarniach Costa Coffee na terenie Polski. Aktualna lista kawiarni jest dostępna w załączniku 1 do Regulaminu. Vouchery Costa Coffee nie mogą podlegać realizacji poza granicami Polski.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery Costa Coffee, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich wydaniu Klientowi. Jednocześnie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za użycie Vouchera Costa Coffee przez osobę nieuprawnioną po jego wydaniu Klientowi. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Vouchera po jego wydaniu Klientowi, Organizator nie dokonuje wymiany Voucherów jak również nie wystawia ich duplikatów.

12. Organizator ma prawo odmowy uznania Vouchera Costa Coffee w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zaistnienia wątpliwości co do jego wiarygodności, jak również w przypadku jego uszkodzenia.

13. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian na Voucherach Costa Coffee dokonanych bez uprzedniej zgody Organizatora, Vouchery nie będą honorowane przez Lagardere Travel Retail sp. z o.o. Projekt Vouchera Costa Coffee, przed realizacją przez Klienta, podlega uprzedniej akceptacji Organizatora.

14. Vouchery Costa Coffee mogą być użytkowane wyłącznie na następujących zasadach:

a. Voucher Costa Coffee może być użyty wyłącznie jako forma zapłaty za jedną transakcję w kawiarniach Costa Coffee;

b. Vouchery Costa Coffee nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inny produkt oferowany przez Lagardere Travel Retail sp. z o.o.;

c. Użytkownikowi Vouchera Costa Coffee nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce w przypadku, gdy wartość zakupionego towaru jest niższa niż nominał vouchera;

d. Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą (wedle swojego wyboru), gdy wartość zakupionego towaru jest wyższa niż nominał Vouchera Costa Coffee;

e. Kawiarnie Costa Coffee przyjmują wyłącznie Vouchery Costa Coffee nieuszkodzone, posiadające niepowtarzalny numer (wszystkie zabezpieczenia przed ewentualnym sfałszowaniem) upływie terminu ważności nie można nimi dokonywać płatności;

g. Klient jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników Voucherów Costa Coffee o powyższych zasadach.

h. Vouchery Costa Coffee nie uprawniają do otrzymywania punktów w programie lojalnościowym oraz nie łączą się z akcjami promocyjnymi w nim dostępnymi.

15. Klient jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników Voucherów o aktualnym wykazie punktów akceptujących Vouchery Costa Coffee, jak również poinformuje Użytkowników o treści niniejszego Regulaminu

§ 3
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Voucherów Costa Coffee mogą być składane przez Klientów oraz Użytkowników w formie pisemnej na adres: Lagardere Travel Retail sp. z o.o. al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa z dopiskiem „Vouchery Costa Coffee”.

2. Przyjęcie oraz okazanie Vouchera Costa Coffee przy zakupie stanowi potwierdzenie, że Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko lub firmę, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika lub Klienta oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.

4. Klient lub Użytkownik, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

§ 4
Dane osobowe

1. Lagardere Travel Retail sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 174; 02-486 Warszawa oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych administratora: iodo@lagardere-tr.pl Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży voucherów (dalej: „Umowa”), której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy,

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – spełnienie wymogów ustawowych, tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych(finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych oraz w celu archiwizacji dokumentacji itp.,

c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających w szczególności na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (jeżeli takie wystąpią),

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na ewentualnym prowadzaniu korespondencji z klientami.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, administrator udostępnia spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo, a także podmiotom świadczącym administratorowi usługi na podstawie zawartych przez administratora umów, dotyczących m.in.: usług IT, usług prawnych oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

5. Zakres przetwarzanych danych: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail.

6. Dane osobowe osób wskazanych w ust.1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

7. Dane osobowe osób wskazanych w ust 1, będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8. Osobie, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na podstawie określonej w ust. 3 lit. c oraz d powyżej z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

9. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu osoba, której dane dotyczą zawiadomi Administratora w formie pisemnej.

10. Osobie, o której mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem Umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań przed zawarciem Umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.

12. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

13. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora dostępne są w Polityce Prywatności na stronie internetowej: https://www.costacoffee.pl/polityka-prywatnosci.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Zasady i regulamin Voucherów Costa Coffee dostępne są na stornie internetowej www. costacoffee.pl.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3. Wszelkie spory i roszczenia związane z Voucherami Costa Coffee będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Przyjęcie oraz okazanie Vouchera Costa Coffee przy zakupie stanowi potwierdzenie że Użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

Załącznik nr 1
Lista kawiarni Costa Coffee

No.

Nazwa

Addres

Miasto

Kod pocztowy

82

Westfield Mokotów

ul. Wołoska 12

Warszawa

02-675

83

Biblioteka

ul. Dobra 56/66

Warszawa

00-312

84

Sadyba Best Mall

ul. Powsińska 31

Warszawa

02-903

91

Galeria Łódzka

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 15/23

Łódź

90-307

93

Świdnicka

ul. Świdnicka 3

Wrocław

50-064

94

Galaxy

al. Wyzwolenia 18

Szczecin

70-554

96

M1

al. Pokoju 67

Kraków

31-580

98

Madison

ul. Rajska 10

Gdańsk

80-850

102

Blue City

Al. Jerozolimskie 179

Warszawa

02-222

107

Galeria Kazimierz

ul. Podgórska 34

Kraków

31-536

108

Świętokrzyska

ul. Świętokrzyska 31/33A

Warszawa

00-046

110

Silesia

ul. Chorzowska 107

Katowice

40-101

119

Fashion Outlet

ul. Graniczna 2

Wrocław

54-610

120

Galeria Krakowska

ul. Pawia 5

Kraków

31-154

122

Złote Tarasy

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

124

Arkady

ul. Powstańców Śląskich 2-4

Wrocław

53-333

125

Pasaż Grunwaldzki

Plac Grunwaldzki 22

Wrocław

50-384

130

Galeria Bałtycka

al. Grunwaldzka 141

Gdańsk

80-264

135

Westfield Arkadia

al. Jana Pawła II 82

Warszawa

00-175

142

Floriańska

ul. Floriańska 57

Kraków

31-019

147

Klif

al. Zwycięstwa 256

Gdynia

81-525

148

Złote Tarasy II

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

149

Galeria Jurajska

al. Wojska Polskiego 207

Częstochowa

42-202

150

Bonarka

ul. Kamieńskiego 11

Kraków

30-644

151

Skylight

ul. Złota 59

Warszawa

00-120

153

Port Łódź

ul. Pabianicka 245

Łódź

93-457

157

Targówek

ul. Głębocka 15

Warszawa

03-287

159

Manufaktura II

ul. Ogrodowa 19A

Łódź

91-065

160

Molo

ul. Mieszka I 73

Szczecin

71-011

161

Krzywy Domek

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

Sopot

81-767

162

Ursynów

ul. Wańkowicza 1

Warszawa

02-796

164

Bankowy

Plac Bankowy 2

Warszawa

00-095

165

Korona

ul. Krzywoustego 126

Wrocław

51-421

167

Atlas Tower

Al. Jerozolimskie 123a

Warszawa

02-017

168

Rynek Główny

ul. Rynek Główny 41

Kraków

31-013

170

Galeria Echo

ul. Świętokrzyska 20

Kielce

25-001

172

KEN

ul. Ciszewskiego 15

Warszawa

02-777

173

Galeria Sfera

ul. Mostowa 5

Bielsko-Biała

43-300

174

Factory

ul. prof. Adama Rożańskiego 32

Modlniczka

32-085

175

Galeria Kaskada

al. Niepodległości 36

Szczecin

70-404

180

Lotnisko Copernicus

ul. Graniczna 190

Wrocław

54-530

182

Miasteczko Wilanów

ul. Klimczaka 17

Warszawa

02-797

183

PKP

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

184

Wiertnicza

ul. Wiertnicza 166

Warszawa

02-952

185

Karolinka

ul. Wrocławska 152/154

Opole

45-837

188

Sky Tower

ul. Powstańców Śląskich 95

Wrocław

53-332

189

Tesco Gocław

ul. Fieldorfa 41

Warszawa

04-125

191

PKP

ul. Piłsudskiego 105

Wrocław

50-085

192

Ptak

ul. Żeromskiego 8

Rzgów

95-030

601

Wola Park

ul. Górczewska 124

Warszawa

01-460

603

Focus

ul. Jagiellońska 39-47

Bydgoszcz

85-097

604

Silesia

ul. Chorzowska 107

Katowice

40-101

606

Plaza

ul. Lipowa 13

Lublin

20-024

607

Manufaktura

ul. Jana Karskiego 5

Łódź

91-071

609

Zakopane

ul. Zaruskiego 2

Zakopane

34-500

610

PKP

ul. Dworcowa 2

Poznań

61-896

612

PKP Wschodnia

ul. Kijowska 16

Warszawa

03-743

616

Długa

ul. Długa 5

Gdańsk

80-827

617

Krakowskie Przedmieście

ul. Krakowskie Przedmieście 8

Warszawa

00-325

623

Klif

ul. Okopowa 58/72

Warszawa

01-042

624

Miodowa

ul. Miodowa 1

Warszawa

00-080

627

Matarnia

ul. Złota Karczma 26

Gdańsk

80-298

631

T-Mobile Office

ul. Marynarska 12

Warszawa

02-674

633

Centrum Riviera

ul. Kazimierza Górskiego 2

Gdynia

81-304

634

Miasteczko Orange

Al. Jerozolimskie 160

Warszawa

02-326

637

Magnolia

ul. Legnicka 58

Wrocław

54-204

642

Felicity

al. Wincentego Witosa 32

Lublin

20-315

643

Zielone Arkady

ul. Wojska Polskiego 1

Bydgoszcz

85-171

644

Kasprowicza

ul. Kasprowicza 119A

Warszawa

01-949

645

Mokotów Nova

ul. Wołoska 22

Warszawa

02-675

646

Francuska

ul. Francuska 12

Warszawa

03-906

647

Tamka

ul. Tamka 29

Warszawa

00-355

648

Aleja Bielany

ul. Czekoladowa 5-22

Wrocław

52-326

652

Alfa

ul. Świętojańska 15

Białystok

15-277

653

Słodowiec

ul. Żeromskiego 1

Warszawa

01-887

656

Copernicus

ul. Żółkiewskiego 15

Toruń

87-100

657

Morena

ul. Schuberta 102A

Gdańsk

80-172

658

IBC

al. Armii Ludowej 14

Warszawa

00-638

664

Posnania II

ul. Pleszewska 1

Poznań

61-136

667

Galeria Bronowice

ul. Stawowa 61

Kraków

31-346

668

West Station

Al. Jerozolimskie 142

Warszawa

02-305

669

Pasaż Tarchomin

ul. Światowida 41

Warszawa

03-144

670

Promenada

ul. Ostrobramska 75c

Warszawa

04-175

671

M1 Marki

ul. Józefa Piłsudskiego 1

Marki

05-270

675

Grodzka

ul. Grodzka 60

Kraków

31-044

677

Galeria Warmińska

ul. Tuwima 26

Olsztyn

10-747

679

Wroclavia

ul. Sucha 1

Wrocław

50-086

680

Radiowa

ul. Kędzierskiego 3A

Warszawa

01-493

681

PKP WKD

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

682

PKP Express

Al. Jerozolimskie 54

Warszawa

00-024

684

Rondo Wiatraczna

ul. Grochowska 207

Warszawa

04-077

685

Galeria Wisła

ul. Wyszogrodzka 144

Płock

09-410

686

Tesco Kapelanka

ul. Kapelanka 56

Kraków

30-347

688

Millenium Hall

ul. Kopisto 1

Rzeszów

35-315

689

Forum Radunia

Targ Sienny 7

Gdańsk

80-806

692

Galeria Słoneczna

ul. Bolesława Chrobrego 1

Radom

26-600

693

Galeria Młociny

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

Warszawa

01-943

694

CH Janki

ul. Mszczonowska 3

Janki

05-090

696

Stary Browar

ul. Półwiejska 42

Poznań

61-888

697

Centrum Aura

al. Piłsudskiego 16

Olsztyn

10-576

698

Centrum Haffnera

ul. Bohaterów Monte Cassino 63

Sopot

81-767

699

KEN Metro Ursynów

ul. Komisji Edukacji Narodowej 98

Warszawa

02-777

700

Gemini

ul. Leszczyńska 20

Bielsko-Biała

43-300

701

Sarmacka

ul. Sarmacka 4

Warszawa

02-972

704

Żoliborz Artystyczny

ul. Kaliny Jędrusik 9

Warszawa

01-748

705

Plaza Parter

ul. Lipowa 13

Lublin

20-024

706

Avenida

ul. Matyi 2

Poznań

61-586

707

Ptak Warsaw Expo hala B

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

708

Ptak Warsaw Expo hala C

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

709

Ptak Warsaw Expo hala D

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

710

Ptak Warsaw Expo hala E

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830

711

Ptak Warsaw Expo hala F

al. Katowicka 62

Nadarzyn

05-830